Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Söderköpings Fotoförening håller årsmöte den 1 mars 2022 

Kl. 18.00 på CoOffice i Söderköping

Dagordning

§ 1 Årsmötet öppnas

§ 2 Frågan om kallelse till mötet har gjorts i laga tid

§ 3 Val av ordförande för mötet

§ 4 Val av sekreterare för mötet

§ 5 Val av justerare tillika rösträknare för mötet

§ 6 Presentation av föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport

§ 7 Revisorns berättelse

§ 8 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§ 9 Styrelsens förslag till medlemsavgift 2023

§ 10 Val av ordförande enl. valberedningens förslag

§ 11 Val av revisor enl. valberedningens förslag

§ 12 Val av sekreterare enl. valberedningens förslag

§ 13 Val av kassör enl. valberedningens förslag

§ 14 Behandling av inkomna motioner

§ 15 Övriga frågor

§ 16 Mötet avslutas

Lämna ett svar