Årsmöte 2 mars 2021

Kallelse till årsmöte

Söderköpings Fotoförening håller årsmöte den 2 mars 2021 

Då vi inte kan träffas fysiskt sker årsmötet digitalt via mail pga Corona-läget.

Årsmötes-handlingar skickas ut via mail.

Vänligen maila motioner och övriga frågor i god tid före årsmötet till yvonne.backstedt@telia.com

Dagordning

§ 1 Årsmötet öppnas

§ 2 Frågan om kallelse till mötet har gjorts i laga tid

§ 3 Val av ordförande för mötet

§ 4 Val av sekreterare för mötet

§ 5 Val av justerare tillika rösträknare för mötet

§ 6 Presentation av föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport

§ 7 Revisorns berättelse

§ 8 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§ 9 Styrelsens förslag till medlemsavgift 2022

§ 10 Val av ordförande enl. valberedningens förslag

§ 11 Val av revisor enl. valberedningens förslag

§ 12 Val av sekreterare ( sittande 1 år kvar)

§ 13 Val av kassör enl. valberedningens förslag

§ 14 Behandling av inkomna motioner

§ 15 Övriga frågor

Lämna ett svar